Nieuwsbrief juni 2020

Beste Vrienden van Brazilië,

Wie had er een half jaar geleden kunnen denken dat de wereld momenteel zo geteisterd zou worden door een pandemie. Als je toen voorspeld zou hebben dat dit zou gebeuren, zou je naar het rijk der fabelen verwezen zijn. We hopen inmiddels dat we de ergste periode van de besmetting achter de rug hebben en dat de schade opgemaakt kan worden. Wij hopen ook dat jullie en je naasten bespaard gebleven zijn van het leed dat Covid-19 heeft aangericht. Voor degene die wel getroffen zijn willen wij ons medeleven betuigen.
In deze periode kijken we met veel belangstelling naar de ontwikkelingen om ons heen, en speciaal naar Brazilië. Elke dag bereiken ons berichten hoe de president van Brazilië er mee omgaat. Dit stelt ons niet gerust. Gelukkig hebben de federale leiders het zeggenschap over de aanpak in hun regio’s. Op het moment dat deze nieuwsbrief in de bus valt kan de situatie al weer veranderd zijn. In Nederland zien we veel positieve ontwikkelingen, terwijl de berichten uit Brazilië nog geen verbeteringen laten zien. In deze nieuwsbrief geven we in het kort de bevindingen weer vanuit Belo Horizonte door frater Theo, uit São José da Tapera door João Alves en vanuit Pão de Açúcar door Hanny.
We danken iedereen voor de steun die we hebben mogen ontvangen en wensen jullie veel sterkte in deze toch wel bizarre tijd.

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)

Wilt u de nieuwsbrief verder lezen, klik dan hier

Nieuwsbrief december 2019

Sinds de zusters de hand niet meer hebben in het leven van Pão de Açúcar en São José daTapera zien we dat mensen een nieuwe weg aan het zoeken zijn in de ontstane leegte. Al geruime tijd zijn enkele afgevaardigden van de school van zuster Redempta in Tapera bezig een stichting op te richten om het levenswerk van zuster Redempta voort te zetten. Een aantal juridische en bestuurlijke obstakels die veel tijd kosten moeten nog weggenomen worden. Pastoor Thiago, die sinds november vorig jaar de leiding op zich heeft genomen van de scholengemeenschap in Pão de Açúcar heeft met succes de eerste stappen gezet om de Sociedade weer op de rails te krijgen. Ook onze afgevaardigde in Brazilië, Hanny Martins Vieira-Limbeek is met veel enthousiasme bezig om de lokale mensen te stimuleren het werk van de zusters over te nemen. De invloed van de zusters, die zo lang aanwezig waren, is nog steeds zichtbaar. Het fundament hebben zij gelegd. Nu moet hierop verder gebouwd worden door de lokale bevolking. Lokale cultuur, leefomstandigheden, politiek en beperkte beschikbare middelen hebben sterke invloeden op het succes van de mensen die het werk van de zusters moeten overnemen. Het gaat dan ook met vallen en opstaan en met veel geduld.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat men de vruchten kan blijven plukken van het werk dat de zusters verricht hebben en wij zullen de beschikbare middelen blijven aanreiken van onze donateurs. Wij danken onze donateurs voor hun steun van de afgelopen jaren en vertrouwen erop dat we ook de komende jaren op hen mogen rekenen.

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)

lees de nieuwsbrief verder via de link: Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief december 2018

December 2018
Beste Vrienden van Brazilië,
Na de laatste nieuwsbrief in juni kwam op 7 juni de melding uit Brazilië dat zuster Redempta Bogers was overleden. Ondanks dat het nu al weer een half jaar geleden is, staan we nog regelmatig stil bij de intense toewijding en grote bijdrage die zij geleverd heeft aan de ontwikkelingen in de regio van Pão de Açúcar. Eind juni hebben wij in een brief gevraagd om ons de tijd te geven om te onderzoeken hoe we het gedachtegoed van zuster Redempta kunnen voortzetten. We beseffen ons dat dit uitermate lastig is omdat zij uiteindelijk de drijvende kracht was voor alles wat er gerealiseerd is. Omdat Redempta’s levenswerk vooral in Tapera ligt is het logisch dat we onderzoeken om daar de financiële steun voort te zetten. Inmiddels is men met een supergemotiveerde groep mensen een stichting aan het opzetten die de naam van de zuster zal gaan dragen. Men is vastbesloten om de school in São José da Tapera te behouden in de geest van zuster Redempta. Helaas draaien de ambtelijke molens in Brazilië nog trager dan bij ons. Wellicht heeft dat ook te maken met de hectische verkiezingstijd van afgelopen maanden. We blijven u op de hoogte houden, want ook wij zien het levenswerk van de zuster niet graag verloren gaan.

Toon van Limpt (voorzitter Stichting Vrienden van Brazilië)

lees de nieuwsbrief verder via de link: Nieuwsbrief december 2018

Overlijdensbericht zuster Odiliana

Op 15 februari 2019 ontvingen wij de droeve tijding van het overlijden van onze lieve zuster Odiliana Smits.
Zij overleed in het Missiehuis van de Zusters Franciscanessen alwaar zij sinds februari 2012 woonde, nadat zij haar levenswerk in Pão de Açúcar
om gezondheidsredenen had moeten overdragen.

Een bijzondere vrouw is ons ontvallen. Wij zijn ervan overtuigd dat zij zal worden opgenomen bij de hemelse Vader in wie zij zoveel vertrouwen had.
Dat zij moge rusten in vrede.

Deel van de rouwkaart

Op 18 februari werd in Pão de Açúcar op eigen wijze afscheid genomen van de daar zo geliefde zuster. Voor zoveel mensen heeft zij daar het verschil gemaakt. Ook na haar vertrek in 2012 is men haar nooit vergeten en is de dankbaarheid jegens haar enorm. Hieronder een impressie met foto’s die genomen zijn door João Vital Martins (echtgenoot van Hanny Limbeek die jaren met de zuster heeft gewerkt).

De vertaling van de tekst op het spandoek: Degenen van wie we houden gaan nooit weg uit ons binnenste, zelfs als de dood hen ver van ons brengt, zuster Odiliana!

Ontwikkelingen in São José da Tapera

Door het wegvallen van zuster Redempta is er in Brazilië een belangrijke steunpilaar voor de arme mensen weggevallen. Gelukkig zijn er lokale mensen die door Zr. Redempta opgeleid zijn en nu zelfstandig proberen alles op orde te houden.

In São José da Tapera is een commissie gevormd die het gedachtegoed en nalatenschap van zuster Redempta aan de school João Paolo II wil voortzetten.

Een advocaat is met hen bezig om de benodigde documenten op te stellen voor een stichting met de naam Fundação Irmã Redempta (Stichting Zuster Redempta).

Zodra de stichting een feit is hoopt men op de steun van de trouwe donateurs van zuster Redempta.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overlijdensbericht zuster Redempta

foto van de zuster uit het overlijdensbericht van de school João Paulo II in São José da Tapera

Met veel pijn in ons hart moeten we meedelen dat op 6 juni, om 9.35 uur plaatselijke tijd, zuster Redempta Bogers is overleden in het ziekenhuis van Santana da Ipenema.

De zuster was twee keer kort na elkaar getroffen door een CVA (in de volksmond beroerte), was rechtszijdig verlamd en toonde niet veel reactie.
Op 6 juni ontvingen we het bericht dat de gezondheidssituatie snel achteruit ging en dat zij in coma lag. Even later kwam de droevige tijding van haar overlijden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brazilië is in diepe rouw.

 

 

 

Ook heel São José da Tapera is in diepe rouw, de burgemeester heeft middels een decreet 3 dagen van rouw afgekondigd.
Binnen een mum van tijd ontplofte Facebook en zagen we foto’s en filmpjes met eerbetoon aan de zuster.

 

overlijdensbericht namens de parochie van São José da Tapera

decreet van de burgemeester van São José da Tapera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel Tapera liep uit om de zuster te ontvangen in het auditorium van haar school. De schoolband vergezelde haar, iets waar ze zelf om had gevraagd. De straten stonden vol mensen die haar het respect en de liefde toonden die ze heeft verdiend.

Gedurende de nacht heeft zuster Redempta opgebaard gelegen in het auditorium van haar school João Paolo II waar iedereen bij haar kon waken en afscheid kon nemen.

Zuster Redempta opgebaard in de kerk in Pão de Açúcar

In de ochtend van 7 juni werd zij overgebracht naar Pão de Açúcar, de woonplaats van de zuster. Aldaar werd zij opgebaard in de parochiekerk om de bevolking van Pão de Açúcar gelegenheid tot afscheid te bieden. Om 15.00 uur plaatselijke tijd (Nederland +5 uur) vond de uitvaartdienst plaats en daarna werd zij te ruste gelegd op het plaatselijke kerkhof.

Het was indrukwekkend om te zien met hoeveel respect er afscheid is genomen van zuster Redempta, door ‘haar’ mensen en haar medezusters in Brazilië.

Dat zij moge rusten in vrede.

 

Op vrijdag 15 juni hebben wij gezorgd voor bloemen namens alle donateurs tijdens de afscheidsviering bij de congregatie in Asten.

De Nederlandse zusters en de familie en vrienden van zuster Redempta hebben daar op hun eigen manier afscheid kunnen nemen. De aanwezige adoptiekinderen (van wie destijds de adoptie is geregeld door zuster Redempta) hadden allemaal een roos bij zich en één van hen hield een mooie toespraak.

Op het kerkhof van de zusters is een steen bijgezet met de naam van zuster Redempta.

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017

Beste Vrienden van Brazilië,

Onlangs las ik een artikel in de krant over de gang van zaken in Brazilië. De kop luidde als volgt: ‘Economische grootmacht Brazilië is terug bij af’. Het land zit nog midden in de aanhoudende economische crisis die wij inmiddels achter de rug hebben. Waar er tot drie jaar geleden een afname te zien was in het aantal mensen dat een uitkering nodig had, loopt dat aantal in rap tempo weer op. In de afgelopen twee jaar vroegen bijna een miljoen Brazilianen de Bolsa Família weer aan. Bolsa Família is een financieel steuntje in de rug dat wordt verstrekt aan kinderen die zijn ingeënt en naar school gaan. Internationaal wordt deze steun geroemd als voorbeeld voor bestrijding van sociale ongelijkheid. Bijna twintig landen introduceerden soortgelijke programma’s als in Brazilië. Op dit moment zijn bijna 14 miljoen gezinnen hiervan afhankelijk en zij krijgen gemiddeld zo’n vijftig euro per maand. (meer…)

Nieuwsbrief juni 2017

Juni  2017

Beste Vrienden van Brazilië,

In de vorige nieuwsbrief heeft u duidelijk kunnen merken dat er in Brazilië veel onrust is ontstaan op politiek en economisch gebied. Iedereen in het land heeft er de gevolgen van ondervonden en ook nu nog is het leven er niet veel rustiger op geworden. (meer…)

Politieke en economische problemen in Brazilië

Je hoort het vanuit alle hoeken van Brazilië. Door de politieke situatie, zoals genoemd in de nieuwsbrief van december 2016, is het land in een enorme crisis gekomen. De levensbehoeften worden enorm duur, scholing en gezondheidszorg worden volgens de berichten die ons bereiken uitgekleed door de overheid.

Ook de scholen van de zusters ontkomen niet aan deze problemen. Doordat de mensen elke real moeten omdraaien hebben zich aanmerkelijk minder kinderen aangemeld voor het nieuwe schooljaar. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de inkomsten voor de scholen en daardoor voor het lerarenaantal, voor de keuze voor studierichtingen en voor de bezetting van de lokalen. Daarnaast is het stichtingsbestuur van de scholen door de bisschop gewijzigd om deze financieel moeilijke tijden beter het hoofd te kunnen bieden. Wij blijven de scholen steunen en hopen op betere tijden.

Naast deze problematiek spelen ook nog de zorgen over de banken. Het is een enorme klus om gelden op de plek van bestemming te krijgen. U kunt er echter van op aan dat we alle mogelijke manieren onderzoeken om uw donaties op de juiste plek te krijgen.

Inmiddels staat het jaarverslag van 2016 online. Jaarverslag 2016

Nieuwsbrief december 2016

Beste Vrienden van Brazilië,

Eind augustus werd de Braziliaanse president Dilma Rousseff door de Senaat definitief afgezet. Volgens deskundigen heeft Rousseff zich zelf niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie, maar was haar partij wel betrokken bij een corruptieschandaal omtrent staatsoliebedrijf Petrobras. Bovendien is de economische situatie van het land door Rousseffs beleid ernstig verslechterd. Vraag is of het nu beter zal gaan worden en de corruptie echt aangepakt wordt. Probleem is dat iedereen die meegewerkt heeft aan haar afzetting ook worden verdacht van corruptie. Nog geen 2 maanden later lees je in kranten dat de politie de hoofdrolspeler in de kwestie rondom het gedwongen aftreden van de president heeft gearresteerd. Na de afzetting van Roussef werd de 75-jarige Temer interim-president van Brazilië en zal blijven tot de volgende verkiezing eind 2018. Verwacht wordt dat zijn conservatieve regering de dure sociale programma’s zal terugschroeven om zo de begroting in evenwicht te krijgen en de economie in Brazilië nieuw leven in te blazen. Brazilië heeft het economisch moeilijk. De economie kromp in 2015 met 3,8 procent. Ook dit jaar zou het bruto binnenlands product met nog eens 4 procent achteruitgaan. Daartegenover staan een inflatie van 8,9 procent en zo’n 12 miljoen werklozen. In 2010 groeide de economie nog met 7,5% en was er een groeiende consumptie bij de middenklasse. (meer…)